Nyírségi Napfény Idősek Otthona


 

 

 

 

 

Az intézmény hivatalos honlapja: http://www.nyirseginap.gportal.hu/

 

 

 

A Nyírségi Napfény Idősek Otthona ramocsaházi telephelye 1997-ban kezdte meg működését 10 férőhellyel, majd 2007-ben 38 férőhelyesre bővült. Az intézmény fejlesztés eredményeként a Nyírkércsi telephelyen további 20 férőhely került átadásra. A fejlesztések lakóink korszerűbb elhelyezése érdekében a régi épület 10 férőhelyes átkerült az új szárnyba. A Ramocsaháza és Nyírkércs Községi Önkormányzatok társulásában működtetett intézmény jelenleg 58 idős ember tartós bentlakásos ellátásáról gondoskodik.

 

  

Lakószobáink tágasak, világosak, jól felszereltek. A régi épületrészben étkező, kápolna, és kiszolgáló helyiségeket alakítottunk ki. A ramocsaházi telephelyen 1 db egyágyas, 18 db kétágyas szoba, és 1db 3 ágyas intenzív ápolási szoba található.

 

A szobák közül 7 kétágyas szoba komfortosabb életfeltételeket biztosít. a szobához külön előtér tartozik, és önálló vizesblokkal rendelkeznek, amely WC-t, kézmosót és zuhanyzót foglal magában. A szobák bútorozottak, ezért sajnos csak korlátozott keretek között van lehetőség kisebb, saját bútordarabok elhelyezésére.

A többi átlagos szintű szoba úgy került kialakításra, hogy a közös előtérből nyíló két kétszemélyes szobához tartozik a közös előtérből nyíló vizesblokk.

 

Lakóink részére szabadidejük hasznos eltöltése, értékeik kibontakoztatása, valamint kikapcsolódásuk érdekében folyamatosan tartunk szellemi, kulturális és szórakoztató foglalkozásokat csoportosan és egyénileg is.

 

300 adagos konyhánk modern, korszerű eszközökkel ellátott, megfelel a legszigorúbb higiéniai követelményeknek is. Napi négyszeri étkezést biztosítunk. 

Étkezőnk hangulatos, reprezentatív, egyszerre 40 lakó kultúrált étkeztetését teszi lehetővé. Méretei, megjelenése alkalmassá teszik a gyakori kulturális rendezvények lebonyolítására is.

 

Folyamatosan őrködünk lakóink egészsége felett. Az intézmény orvosa rendszeresen rendel az intézményben, ezen kívül sürgős esetben bármikor hívható. A hétvégi és éjszakai időszakban központi ügyelet működik. A napi ápolási és gondozási teendőket 10 fős ápoló-gondozó személyzet látja el. Munkánk során alapelv a prevenció, melynek célja a lakók állapotromlásának megelőzése, valamint az új keletű betegségek korai felismerése, melyet rendszeres szűrővizsgálatokkal és a lakók testi-lelki állapotának folyamatos figyelemmel kísérésével valósítunk meg. A lakók részére rendelt gyógyszereket intézményünk biztosítja a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal szinkronban.

 

Rehabilitációs és tornaszobánkban a gyógytornász heti két alkalommal áll lakóink rendelkezésére. Az intézményben folyó komplex egészségügyi ellátás részeként a rehabilitációt is elősegítik. 

 

Otthonunk mini mosodájában napi 25-30 kg ruha mosását, vasalását végzik. A szolgáltatásért külön fizetni nem kell.

 

 

Az intézmény lakóinak vallásgyakorlását az átalakítás során kialakított 25 férőhelyes kápolna-imaszoba segíti, a helyi egyházak támogatásával.

 

Az intézmény által biztosított szolgáltatások 2007. január 1-től május 31-ig: 

 

Étkeztetés

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Idősek Otthona

Egyéb szolgáltatás:

            -szociális konyha

            - mosási szolgáltatás

 

Az intézmény által biztosított szolgáltatások 2007. június 1-től: 

 

Étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Nappali ellátást (idősek klubja)

Idősek Otthona

Egyéb szolgáltatás:

            -szociális konyha

            - mosási szolgáltatás

 

 

Alapszolgáltatások:

 

Étkeztetés (szociális)

 

1. Ellátottak köre:

            Azok a ramocsaházi és nyírkércsi lakosok, akik életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt csak részben képesek az önálló életvitelre, és írásban kérik a szociális étkeztetést.

 

2. Szakmai feladatok:

 

Az étkeztetés keretében főétkezésként az intézmény napi egyszeri meleg ételt biztosítani a kérelmezőnek, Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani.

Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően a következők szerint szerveztük meg:

    a) elvitelének lehetővé tételével,

b) lakásra szállításával.

2007 –ben  éves átlagban 43 szociális étkezőnek 8820 adag szociális ebédet főztünk.

 

Házi segítségnyújtás

 

1. Az ellátottak köre:

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

 

2. A feladatellátás szakmai tartalma, módja:

 

A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását.

A szociálisan rászorultság fennállását igazolni kell.

A házi segítségnyújtás keretében az intézmény biztosítja

- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,

- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás

 

3. A nyújtott szolgáltatások köre:

 

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen

a) az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,

b) az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,

c) közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,

d) közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében,

e) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,

f) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,

g) részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében,

h) az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,

i) az előgondozást végző személlyel való együttműködés,

j) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

1. Az ellátottak köre:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központja a Nyírségi Napfény Összevont Intézmény és Idősek Otthona (Ramocsaháza, Kossuth u. 28.). 2008. június 1.-től, nyolc településen látjuk el a szolgáltatást. Összesen 13 gondozó lát el 67 ellátottat.

 

2. A nyújtott szolgáltatás köre:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,

b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,

c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából az 1993 évi III. tv. 65.§-a alapján szociálisan rászorult:

a) az egyedül élő 65 év feletti személy,

b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy

c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

 

 

Nappali ellátás (Idősek Klubja)

 

 

1. Az ellátottak köre:

 

Intézményünk feladata elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek ellátása.

 

Az ellátást az intézmény három telephelyen nyújtja: Ramocsaháza, Nyírkércs és Nyíribrony(2008-tól)

 

 

2. A feladatellátás szakmai tartalma, módja:

 

Az ellátottak részére lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

 

3. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre:

 

Az Idősek Klubja szolgáltatásai különösen

a) igény szerint meleg élelem biztosítása,

b) szabadidős programok szervezése,

c) szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,

d) hivatalos ügyek intézésének segítése,

f) életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,

g) speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése

 

Az Idősek Klubjának 2007 év évben megvalósult programjai:

 

 • Újévi köszöntő és pótszilveszter a ramocsaházi klubbal
 • Farsangi mulatság
 • Nőnapköszöntő
 • Húsvéti locsolódás (nyírkércsi klub)
 • Motoros fesztiválon való részvétel (ramocsaházi-nyírkércsi klub)
 • Szalonnasütés (ramocsaházi-nyírkércsi klub)
 • Uszodafürdőzés(ramocsaházi-nyírkércsi klub)
 • Vendégségben Nyíjákón (nyírkércsi klub)
 • Anyák napja ünnepség(ramocsaházi-nyírkércsi klub)
 • Gyermeknap az óvodásokkal (nyírkércsi klub)
 • Tóparti klubtalálkozó ramocsaházi és nyiribronyi klubbal
 • Falunap(ramocsaházi-nyírkércsi klub)
 • Ki-mit tud? Vetélkedő Ramocsaháza- Nyírjákó- Nyíribrony klubbal
 • Klubtalálkozó Ramocsaházán (ramocsaházi-nyírkércsi klub)
 • Strandolás Sóstón (nyírkércsi klub)
 • Kirándulás a Parlamentbe(ramocsaházi-nyírkércsi klub)
 • Mihálynapi forgatag a nyírkércsi óvodásokkal (kemencében sütés) (nyírkércsi klub)
 • Káposzta fesztivál Demecserben (nyírkércsi klub)
 • Bográcsolások
 • Idősek napjának ünneplése (ramocsaházi-nyírkércsi klub)
 • Mikulás ünnepség
 • Karácsonyi ünnepség
 • Adventi koszorú készítés(ramocsaházi  klub)
 • Névnapok-születésnapok ünneplése
 • Vetélkedők
 • Ökumenikus imaóra (ramocsaházi klub)
 • Zenés Nótadélután (ramocsaházi klub)

 

Egyéb programok és tevékenységek:

 • segítő beszélgetések
 • tanácsadások
 • mentális gondozás
 • készség fejlesztő játékok
 • memória fejlesztő játékok
 • önismereti játékok
 • különböző típusú előadások
 • termékbemutatók
 • filmvetítések
 • közös sütés-főzések
 • kézműves foglalkozások

 

Szakosított ellátás


Idősek Otthona (ápolást gondozást nyújtó ellátás)

 

Az alábbiakban részletes áttekintést nyújtunk a Nyírségi Napfény Összevont Intézmény Ramocsaházi Nyírkércsi telephelyén működő Idősek Otthonának és Idősek Klubjának 2007. évi munkájáról és tevékenységéről.

 

Az intézmény székhelye: 4536 Ramocsaháza Kossuth u. 28.

Az intézmény telephelye: 4537 Nyírkércs Fő u 83.

 

Térítésmentes szolgáltatásaink:

 • Ápolási-gondozási feladatok ellátása
 • Fizikai ellátás
 • Egészségügyi ellátás
 • Mentálhigiénés ellátás
 • Gyógytorna biztosítása

 

Térítésdíj ellenében biztosított szolgáltatásaink:

 • Fodrászat biztosítása

 

A már megvalósult programok 2007 novemberétől 2008 márciusáig az idősek otthonában :

 • heti egy alakalommal filmvetítés
 • biblia órák
 • kézműves foglalkozások
 • csevegő partik
 • jeles napokról megemlékezések (Idősek napja, Mikulás, Karácsony, Újévi köszöntő és pótszilveszter, Farsang, Nőnapi ünnepség, Húsvéti locsolódás)
 • nappali klubbal közös programok
 • közös újévi mulatság és farsang
 • társasjátékok
 • munka jellegű foglalkozások
 • előadások, bemutatók
 • névnapok és születésnapok ünneplése havonta
 • heti két alkalommal gyógytorna
 • készség fejlesztő, képesség kibontakoztató, szinten tartó foglalkozások
 • vetélkedők
 • népdalok gyűjtése

 

 

Otthonunk nyitott, lakóink személyiségi és szabadságjogait maximálisan tiszteletben tartjuk, bármikor szabadon elhagyhatják az intézményt a házirend előírásainak betartása mellett.

Célunk, hogy a lakóink részére boldog, derűs, kiegyensúlyozott, tartalmas életet biztosítsunk.

 

 

 

                                                                                  Vári Gabriella

                                                                              intézményvezető