Nyárády Mihály Általános Iskola

 

 

Az iskola hivatalos honlapja:http://nyaradysuli.lapunk.hu/

 

Nyárády Mihály Általános Iskola

4536 Ramocsaháza, Kossuth út 56/A.

 

Intézményvezető: Szegedi Imre Istvánné

 

Csománé Zahorák Erzsébet megbízott tagintézmény vezető: Nyárády Mihály Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye, Nyírkércs

Veres Erika tagintézmény vezető: Nyárády Mihály Általános Iskola Móra Ferenc Tagintézménye, Nyíribrony

 

 

   

 

 

Tagintézményei

  • Nyárády Mihály Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény Nyírkércs Fő út 83.
  • Nyárády Mihály Általános Iskola Móra Ferenc Tagintézmény Nyíribrony Fő út 46-50.

 

Gyermeklétszám alakulása a 2013/2014-es tanévben:

 

Ramocsaháza: 129 fő              
 

Nyírkércs:    139 fő

                   

Nyíribrony:    52 fő

                 
 

Mottónk: „Vonzó célokat kijelölni közösen érdemes, megvalósítani csak együttesen lehet.”

 

Célkitűzéseink:

  • Egy értékorientált nevelési programot megvalósítva, tanulóink számára önmagukhoz képest az optimális fejlődés lehetőségét biztosítjuk.
  • Tevékenységi formákat dolgozunk ki oktató-nevelő programunk megvalósítására, különös tekintettel a beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulóink mielőbbi integrációjára.
  • Értékközpontú nevelésfilozófiánk kimunkálásában és megvalósításában figyelembe vesszük partnereink véleményét, javaslatait, elvárásait.
  • Mindannyiunk számára érvényes szabálynak tekintjük, hogy kapcsolatainkat az őszinteség és felelősségérzet irányítja.
  • Elismerjük és tiszteletben tartjuk az egyén és közösség jogait. Tiszteljük a tudás és az egymás iránti empátia fontosságát.
  • Intézményünkben ügyelünk tanulóink biztonságára, környezetünket vonzóvá, esztétikussá tesszük.
  • Alkalmassá tesszük iskolánkat a folyamatos megújulásra és önfejlesztésre.

 

Megújulásra, önművelésre képes tanulókat nevelünk, akik képesek lesznek az élethossziglani tanulásra, amit megkövetel a felgyorsult, kitágult világ, a tudományok gyors fejlődése, az információs társadalom.

Fontos feladatunk tehát a tudás értékének helyreállítása, megbecsültetése. A tudás, az ismeretszerzés egyénre szabottan a végtelenségig bővíthető. Megszerzése elsősorban szorgalom és kitartás kérdése.

Mindenkit a képességei csúcsai közelébe szeretnénk eljuttatni. Nem kell, nem is lehet mindenkinek mindent azonos szinten tudnia, de mindenki találja meg a helyét valahol a rendszerben, s valamiben érezze magát sikeresnek, fontosnak.

Célunk megtanítani, keresni a szépet, a jót, az érdekeset, a hasznosat, kedvvel, örömmel ismereteket szerezni, kitartással eljutni a kitűzött célig.

Az iskola és a tradicionális hagyományaink, értékeink megóvása, továbbvitele fontos feladatunk ebben az értékvesztett világban. Az évezredek alatt felhalmozódott kincseket bűn eldobni, meg kell tartani, és mellé kell tenni az újakat. Tovább kell vinni, ápolni a családi tradíciókat, felelősségtudatot, a felnőttek tiszteletét, a szülőföld, a szabadság, a munka szeretetét, tiszteletét. Hagyományaink és új törekvéseink alapján egyre nagyobb nyitottságot, elfogadóbb magatartást, toleranciát, bizalmat hirdetünk tanulóink és szüleik felé. Célunk az általános emberi együttműködési kultúra fejlesztése, egy nyitott demokratikusan, gyermekléptékűen működő iskolai világ kialakulása.

Ezen feladatok és célok alapján végezzük iskolai munkánkat. Lehetőséget biztosítunk, hogy már óvodától 8. osztállyal bezáróan angol nyelvet tanuljanak a diákok. 2. osztálytól informatikával ismerkednek a tanulók. Van tornatermünk, ahol sportkörön, szakkörön kézilabdáznak, futballoznak, rendszerint részt veszünk versenyeken, ahol jó eredményeket érnek el. Az iskola a Nyírségi Iskolaszövetség tagja, ahol különböző tantárgyi versenyeken vesznek részt a tanulók, szintén előkelő helyezéseket érnek el. Művészeti oktatás keretében furulyáznak, zongoráznak, társas táncolhatnak gyermekeink. Megemlékezünk az aktuális ünnepségekről, ahol tanulóink színvonalas műsorral kedveskednek a falu lakosainak. Kirándulásokon ismerkedünk hazánk szép tájaival, őrizzük, ápoljuk hagyományainkat. Jó kapcsolatot alakítunk ki a helyi civil szervezetekkel. Tanulóink a megye legjobb középiskoláiba nyernek felvételt, és ott eredményesen megállják helyüket.

 


 

 

Nyárády Mihály (1889-1980)

 

 

Nyárády Mihály a magyar néprajztudománynak éppúgy egy különös sorsú és nagy tehetségű tudósa, mint ahogy szülőföldjének értékes egyénisége volt.

1889. október 1-jén született Ramocsaházán. Innen azonban még gyermekként átköltözött Kékre, mivel szülei hamar meghaltak, és a gyerekek nevelését az anyai nagyszülők vállalták. Az egyik gyermektelen anyai nagybátyjuk pedig rájuk hagyta a vagyonát. Így lett Nyárády Mihály felnőtt korára 176 holdas „kéki földesúr", akiről még Móricz Zsigmond is megemlékezett egy novellájában színes egyénisége, gazdag tudása miatt.

A gyermekeket nagyanyjuk taníttatni akarta. A legokosabbnak mutatkozó Mihályt így előbb a beregszászi gimnáziumba járatták, ahonnan ő az érettségi után a jogra jelentkezett. Debrecenben és Kolozsvárott tanult, de levizsgázni csak később tudott, mert a megözvegyült nagyanyja hazaparancsolta őt gazdálkodni. 215 kh földjét kísérleti telepnek tekintette. Elsősorban a burgonyatermesztésre, majd a kalászosokra, gyümölcsösökre terelődött a figyelem. A kéki földesurat más is érdekelte! Rendkívüli módon vonzódott az itt élő parasztsághoz, igyekezett gazdálkodási szokásaikat feltárni és életmódjukat megismerni. Nem tartott kapcsolatot a vele egy társadalmi rangban lévő megyebeli urakkal, baráti körét inkább a megyei értelmiségből verbuválta.

Nyárády Mihály 1924-ben készítette el első tudományos publikációját, ám még mindig elsősorban gazdálkodó, továbbá három gyermek édesapja. A második világháború után földjét elveszik. Ő ezt nem bánja, sőt a földosztást helyesli. Nem zavarta, hogy szűkösebb anyagi körülmények közé került, mert végre azt csinálhatta, amit szeretett. Törölték a kuláklistáról, ugyanakkor megbízták a Szabadművelődési Tanács titkári teendőinek ellátásával. Később, Kiss Lajos nyugdíjazása után a múzeum tiszteletdíjas (azaz részfoglalkozású ) „múzeumőr"  - e (muzeológusa), 1951-től pedig tiszteletdíjas múzeumvezető lett. Fizetés helyett csak szerény tiszteletdíjat kapott. Gyarapította a gyűjteményt, leltározta, rendezte és őrizte, de még így is maradt ideje tanulmányok készítésére!

Először 1948-ban figyelt fel rá a szakma élvonala. Akkor bírálták el az 1848-as emlékek országos gyűjtésének eredményeit. Nyárády Mihály, mint a szabolcs-szatmári gyűjtés vezetője és fáradhatatlan munkása kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Ezért miniszteri dicséretben részesült. Akkora néhány dolgozata a tudományegyetemek néprajzi tanszékén már kötelező olvasmány volt.

Milyen ember volt Nyárády Mihály?

Nyárády Mihály alacsony, kistermetű ember volt, mégis, ennek ellenére, egy-egy összejövetelen, baráti találkozón azonnal központba került. Pedig hát szerény, csendes ember volt, ám égő, nagy barna szemei annyi érdeklődést és melegséget sugároztak, hogy szinte vonzotta az embereket. Beszéde közvetlen, barátságos.

A részfoglalkozású „múzeumvezető" tiszte után csak 1957-ben kapott igazi „muzeológus" kinevezést, pedig korábban, éppen a legnehezebb időszakban egyedül ő állt helyt. Vitathatatlanul neki köszönhető, hogy egyáltalán fennmaradt, majd gyarapodott is a múzeum anyaga.

1966-ban vonult nyugdíjba. 77 éves koráig volt aktív dolgozó. Felesége halála után is rendszeresen járt be a múzeumba és levéltárba, igaz egyre fogyó erővel és egészséggel. Ekkor még néprajzi gyűjtőként feltűnt egy-egy községben, továbbá segítette a kezdő néprajzosokat, egészen a 70-es évek közepéig. 1979-ben, a 90. születésnapja alkalmából a múzeum külön füzetben köszöntötte, ám az ünnepségre már nem tudott elmenni. Egy évvel később, 1980. augusztus 12-én, gondviselő lányánál, dr. Tima Tiborné Nyárády Erzsébetnél fejezte be életét.

Nyárády Mihály meglehetősen nagy számú dolgozataiból kitűnik, hogy milyen sokoldalú kutató volt. Elmondhatjuk, hogy néprajzi értékeink megmentése terén Nyárády Mihály kitűnő eredményeket ért el; ő megyénk, Szabolcs-Szatmár egyik legjobb munkása, választott tudományának országos hírű és rangú tudósa, aki eredményeivel a legjobbak között tartható számon.